Jag, leg. psykolog Per-Olof ”P-O” Eriksson, grundade Triolog 1994 med den uttalade idén att arbeta med individuellt ledarstöd. Detta har allt sedan dess varit företagets huvudinriktning, och uppdragen omfattar bl.a. stöd till nya chefer, erfarna chefer i nya roller, organisationsutveckling och karriärplanering för chefer som av olika anledningar går vidare, endera internt eller externt – det som ofta kallas ”outplacement”.


Jag undervisade vid Stockholms Universitet i 15 år och var bland annat initiativtagare och kursansvarig för Sveriges första akademiska uppdragsutbildning i coachning. Jag har ett brett nationellt och internationellt nätverk, vilket gör att Triolog även åtar sig mer omfattande uppdrag såväl i Sverige som utomlands.
Jag är bl.a. medlem av Sveriges Psykologförbund, Society for Coaching Psychology och The British Psychological Society samt  Honorary Vice President i ”International Society for Coaching Psychology”.  Jag är därtill initiativtagare till och ordförande i föreningen Sveriges Coachande Psykologer.


Hur ser ett typiskt uppdrag ut?

Det finns inte.

Det typiska uppdraget finns inte, eftersom varje uppdrag är unikt. Triolog arbetar endast med individuella kontakter och utgår alltid från den enskildes situation, och de behov som följder av detta. Som huvudregel har jag inte några givna mallar utom i de fall då  fokus ligger på karriärvägledning, där processen följer en definierad struktur.


I de fall det finns ett tydligt mål kan det t.ex. ha sin bakgrund i kritik som framkommit vid en medarbetarundersökning eller vid ett utvecklingssamtal eller att det kommer att genomföras förändringar i organisationen som kommer att påverka individen på ett sådant sätt att det kan finnas behov av en nyorientering.

Det kan också handla om en person som står inför sitt första chefsjobb eller som går in i en ny roll, som kräver en annan ledarstil och som behöver stöd i samband med detta.


Den vetenskapliga grunden

Sammanfattningsvis så är det viktigt att betona att även om Triolog inte arbetar efter några färdiga mallar, så är jag noga med att arbetet vilar på en stabil vetenskaplig grund.

Alla uppdrag leds och planeras av mig personligen, men genomförs, beroende på omfattning och komplexitet, av en eller flera psykologer i samverkan.